DITP ประกาศหนุนผู้ประกอบการสิ่งทอไทยขยายตลาดเครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดโลก

DITP ประกาศหนุนผู้ประกอบการสิ่งทอไทยขยายตลาดเครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดโลก ชู 3 สินค้าไฮไลต์ Sportswear, Work Wear ,เสื้อผ้าสำหรับผู้สูงวัย เจาะตลาดญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) : (ดีไอทีพี) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) และศูนย์อาเซียน -ญี่ปุ่น จัดสัมมนา “Functional Textile Standards and Certification for Japan Market” ให้ความรู้ผู้ประกอบการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ผ้าผืน เรื่องมาตรฐาน และเอกสารรับรองมาตรฐาน  สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile ) เพื่อขยายตลาดเครื่องนุ่งห่ม และผ้าผืนของไทยไปประเทศญี่ปุ่น   เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตลาดญี่ปุ่นตามความร่วมมือด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม                               

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว  ร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น จัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ผ้าผืน และผู้แทนภาครัฐ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Mr. Norimitsu Suso, Director  สถาบัน Japan Textile Evaluation Technology Council (JTETC), Mr. Koji Kawabata, Supervisor สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute,  และ Ms.Yuri Takezawa, Project Leader บริษัท Itochu  Fashion System  จำกัด  มาให้ความรู้เรื่องมาตรฐานและเอกสารรับรองมาตรฐานสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile ) เช่น มาตรฐาน SEK  หรือเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน  JTETC   ที่จะให้กับสินค้าสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย การดับกลิ่น การยับยั้งเชื้อรา การป้องกันไวรัส   ซึ่งปัจจุบันเครื่องหมายรับรอง SEK  เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้าน  นอกจากนี้ วิทยากรยังให้คำแนะนำในการพัฒนาผ้าผืนหรือสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ผลิตเป็นชุดกีฬา (Sportswear) ชุดทำงาน (Work Wear) และเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals–SDGs  ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย”

การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยมีความสนใจด้านการตรวจสอบคุณสมบัติและความปลอดภัยของสิ่งทอ มาตรฐานการรับรองสินค้า และขั้นตอนการขอเครื่องหมายรับรอง SEK  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่ม และผ้าผืนของไทยไปประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกอบการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ผ้าผืน ของไทย ที่สนใจเรื่องมาตรฐาน เอกสารรับรอง และการตรวจสอบสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ  สามารถติดต่อขอรายละเอียดการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ      กับศูนย์ทดสอบ BOKEN สาขากรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2683-0569 หรือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โทร. 0-2713-5492-9 และพบกับนิทรรศการ Functional Textile ได้ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ