ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และตราด รวม 8 อำเภอ 30 ตำบล 206 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เป็นระบบ พร้อมบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยขณะนี้ (22 มี.ค.62) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 3 จังหวัด 8 อำเภอ 30 ตำบล 206 หมู่บ้าน ได้แก่ ร้อยเอ็ด ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมืองสรวง และอำเภอสุวรรณภูมิ รวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน ศรีสะเกษ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอไพรบึง รวม 7 ตำบล 43 หมู่บ้าน และตราด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่ รวม 23 ตำบล 153 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยด่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เป็นระบบ พร้อมบูรณาการหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จัดวงรอบในการนำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปเติมยังจุดจ่ายน้ำกลางให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ท้ายนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำที่มีปริมาณจำกัดอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เตรียมสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่ งดการนำนาปรัง เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรและนาข้าวได้รับความเสียหาย
สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่ หรือทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด24 ชั่วโมง เพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป