ชป.หนองคาย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเก็บกักน้ำไว้ในลำห้วยหลวง หลังพบน้ำในลำห้วยเริ่มลดลงเหลือน้อยมาก

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร-และสหกรณ์ มีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ได้สั่งการให้           กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งเข้าไปให้การป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พบว่าปัจจุบันสภาพน้ำ ในลำน้ำห้วยหลวงมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือร้อยละ 23 ของความจุฯ มีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ไปจนถึงก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน       กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานหนองคาย ได้ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดทำโครงการสูบน้ำเพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง อ.โพนพิสัย เพื่อสนับสนุนน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของเกษตรกร ในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.โพนพิสัย  ได้แก่ ต.จุมพล ต.ชุมช้าง ต.นาหนัง ต.วัดหลวง และ ต.สร้างนางขาว รวมครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นประมาณ 2,080 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ประมาณ 432,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นำไปเก็บไว้บริเวณด้านเหนือของประตูระบายน้ำห้วยหลวง ซึ่งได้มีการลดบานประตูระบายน้ำลงทั้งหมด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 สถานี รวมไปถึงเครื่องสูบน้ำของเกษตรกรอีกประมาณ 50 เครื่อง คาดว่าจะสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า 13,400 ไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย หากพบปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านท่าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์