สอศ.เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น 3 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ (20 มีนาคม 2562 ) ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่มีปัญหาสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (สอศ.) โดยกรรอาชีวศึกษาภาคเหนือ และอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งทางภาคเหนือจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ศาลากลางจังหวัด และวิทยาลัยเทคนิค เพื่อบริการทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ พร้อมตรวจสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้มีความเข้าใจในปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยในวันนี้ สอศ. ได้ดำเนินการจัดให้มีพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) และให้บริการทำความสะอาดไส้กรอง เป่าเขม่าควันดำ โดยมีรถบริการ Fix it Center จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเทิง ออกให้บริการฟรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้น โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชิ้น    เพื่อแจกจ่ายมอบให้กับพื้นที่ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดลำปาง  และเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่น จำนวน 19 เครื่อง อยู่ระหว่างการติดตั้งตามจุดที่กำหนดช่วงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 เมษายน 2562  สำหรับการให้บริการของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น 3 จังหวัดภาคเหนือ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2562 สอศ. จะได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในลำดับต่อไป

/////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.