กระทรวงยุติธรรม พัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ ๗

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน พลังประชาชน”  โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การแก้ปัญหาคนล้นคุก ซึ่งส่วนใหญ่คือคดียาเสพติด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูผู้พ้นโทษ การนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เช่น การเฝ้าระวังการเกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ หากประชาชนมีปัญหาไม่ได้รับความยุติธรรม หรือผู้ตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และกองทุนยุติธรรม จะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ จึงต้องบูรณาการการทำงานผ่านกลไก กพยจ.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและส่งต่องาน เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ