Insight Livestock Paknampho “อบรมให้ความรู้แก่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง ดำเนินการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุม อบต.ฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วนิดา น่วมเกิด?
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
ผู้รายงาน