“การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดไก่ไข่) จังหวัดกาฬสินธุ์”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดเป็ดไข่) -บริษัท คนอพเปอร์ จำกัด นางปราจิตร คนอพเปอร์ ตำบลห้วยโพธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ฟาร์ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเชื่อมโยงทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาค และพัฒนาระบบการตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

@สำนักงานปศุสัตว์เขต 4