สศก. ใน 4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2522 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และมีพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 กำหนดให้ทำบทบาทภารกิจด้านสารสนเทศการเกษตร  ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และด้านติดตามประเมินผล ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา สศก. ได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวทันสมัย และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกและภายในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง พัฒนาแลกเปลี่ยนบุคลากร การบริหารงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันและเป็นสถานที่ตั้งขององค์กรเจ้าภาพผู้แทนระดับประเทศกลุ่มอาเซียนบวกสาม ได้แก่ องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ตามกฎหมายไทย

ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาประจำปี 2562 สศก. ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 27 มีนาคมนี้ โดยได้ประมวลผลข้อมูลผลงานที่สำคัญของ สศก. ที่สะท้อนผลการพัฒนาการเกษตรไทยจากอดีตถึงปัจจุบันที่น่าสนใจ และเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และจะมีพิธีเปิดอาคารใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 10 ชั้น พร้อมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น และการปฐกถาพิเศษในหัวข้อ “40 ปี สศก. นวัตกรรมสู่อนาคต” รวมทั้งยังมีการแถลงข่าว แก่สื่อมวลชน ในประเด็นภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 และแนวโน้มปี 2562 ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ

***********************************

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร