ประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 7 หมื่นล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดูแลผู้ประกันตนในปี 2561 ที่ผ่านมาว่า ยอดรวมของผู้ประกันตนที่มาขอรับสิทฺธิประโยชน์ในปี 2561  มีจำนวนทั้งสิ้น 9,494,107 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 69,604,469,725.57 บาท สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์สูงสุดได้แก่ กรณีเจ็บป่วย มีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิถึง 7,223,067 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้วทั้งสิ้น 31,557,452,939.52 บาทจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม

สำหรับในปี 2562 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิจำนวน 2,502,615 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 5,911,836,096.05 บาท กรณีที่ผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิสูงสุดได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร และสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายสูงสุดเป็นกรณีเจ็บป่วย ยอดสูงถึง 2,731,645,802.82 บาท ดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการดูแลผู้ประกันตน และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

 

……………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน