ชป.วางแผนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอำเภอคง หลังพบอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ มีน้ำน้อยไม่พอใช้

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตะคร้อ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำแห้งขอดจากพื้นที่ 3,500 ไร่ มีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 1% ของความจุอ่างฯ และขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ได้หยุดสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำแล้ว ทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้กว่า 200 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ เหลืออยู่ประมาณ 110,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของความจุอ่างฯ  โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย หน่วยบริการเมืองคง ได้ทำการสูบน้ำจากอ่างฯ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ในอัตรา 1.500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างฯ มีไม่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ จึงสูบน้ำจากแม่น้ำชี โดยใช้สถานีสูบน้ำจากโครงการแนวท่อส่งน้ำส่วนเหนือ สถานีสูบน้ำบ้านโต้น อำเภอบ้านเหลื่อม  ของโครงการชลประทานนครราชสีมา เพื่อมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ในอัตรา 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชี มีระดับน้ำลดลงใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าบ่อสูบได้

กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำหากเกิดภาวะฝนมาล่าช้า โดยการขอรับการสนับสนุนน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง ในความดูแลของเทศบาลตำบลเมืองคง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขมไปที่หน่วยบริการประปาเมืองคง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทั้งนี้    การประปาส่วนภูมิภาคได้ประสานขอรับการสนับสนุนน้ำจากเทศบาลเมืองคงแล้ว คาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดช่วงฤดูกาลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562

อนึ่ง กรมชลประทาน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้การช่วยเหลือ พร้อมสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องจักร อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้ตลอดเวลา จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 

************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์