ประกันสังคม ย้ำนายจ้าง ผู้ประกันตนรับจ่ายเงินสมทบ ผ่านระบบ (e-payment) ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบรับ–จ่ายเงินทุกช่องทางด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบการให้บริการ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เข้ามาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้มีความทันสมัยและช่วยป้องกันความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตหรือเกิดความผิดพลาดในการรับ–จ่ายเงิน สำนักงานประกันสังคมจึงขอให้นายจ้าง ผู้ประกันตนรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับจ่าย เงินสมทบ และตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานประกันสังคมอย่างละเอียด หากผู้ประกันตน  ท่านใดพบเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ขอให้แจ้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก ทั้งนี้ หากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคม สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางด้วยกัน โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) เว็บไซต์      สำนักนายกรัฐมนตรี และที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC 1111)

 

——————————————————

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน