ก.แรงงาน ผนึกร้านเสริมสวยชลาชล เปิดติวฟรี! ช่างแต่งผมอาชีพ รุ่นที่ 2 เน้นฝึกจบมีงานทำ รับจำนวนจำกัด 24 คนเท่านั้น

จากที่พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน ในการผลิตกำลังแรงงาน มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน พร้อมเน้นส่งเสริมการมีงานทำของกำลังแรงงาน ยุวแรงงาน และประชาชนทั่วไปนั้น

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่ากพร. ให้ความสำคัญในการพัฒนาอาชีพช่างแต่งผม เพราะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นแหล่งรายได้สำคัญให้แก่กำลังแรงงาน โดยแต่ละคนจะต้องเข้าร้านแต่งผมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะเข้าร้านเสริมสวยมากกว่า ในการแต่งทรงผม ทำสี ดัดผม สระ ไดร์ เป็นต้น หากลองคำนวณคร่าวๆ อย่างต่ำ กรณีตัดผมชาย หัวละ 50-60 บาท หากมีลูกค้าประมาณ 5คน ต่อวัน จะมีรายได้วันละ 250 -300 บาท คิดต่อเดือนประมาณ 7,500 – 9,000 บาท นอกจากนี้ สาขาช่างแต่งผม ยังเป็นหนึ่งในสาขาที่บรรจุไว้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติด้วย ผู้มีทักษะฝีมือสูง สามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนบาทต่อเดือน กพร.จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับดร.สมศักดิ์ ชลาชล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งผมและเป็น เจ้าของธุรกิจเสริมสวยชลาชล ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างแต่งผมอาชีพ สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม รุ่นที่ 2 เพื่อผลิตกำลังคนป้อนสู่ธุรกิจความงาม ที่มีความต้องการช่างฝีมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งการฝึกอบรมจะเน้นทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน จิตวิทยาการบริการ อนามัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม การใช้วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น สระผม ม้วนผม เซ็ทผม ซอยผม ดัดผม เปลี่ยนสีผม การเกล้าผม เป็นต้น สอนโดยวิทยากรดร.สมศักดิ์ ชลาชล และทีมงาน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 (30 ชั่วโมง) ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และฝึกเพิ่มทักษะอีก 30 วัน กับร้านเสริมสวย BY สมศักดิ์ ชลาชล โดยรุ่นที่ 2 จำกัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพียง 24 คนเท่านั้น

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าสำหรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 15-45 ปี ไม่จำกัดเพศ จบการศึกษาขั้นต่ำม.3 หรือนักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจและประสงค์จะทำงาน part-time มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือโทร 0 2245 4317 หรือติดต่อ www.facebook.com/thailabourcollege