ครม. หนุนจัดเทศกาลศิลปะนานาชาติ “ไทยเบียนนาเล่ กระบี่ 2018” เชิญศิลปินกว่า 70 คนทั่วโลก 24 ประเทศ จัดแสดงผลงานกลางแจ้ง เดือนพ.ย.61-ก.พ.62 วธ. จับมือ ทส.-กก.-มท. จัดกิจกรรมดึงดูด

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบวีดีทัศน์รายงานการเตรียมจัดงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ตามที่ วธ. โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) นำเสนอ ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้ วธ. ดำเนินโครงการดังกล่าวและสั่งการให้ วธ. ร่วมกับกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ ทั้งนี้ วธ. จะร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม อาทิ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและท่องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ วธ. จะหารือกับกระทรวงต่างๆ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับ วธ. ในช่วง 4 เดือนในการจัดงาน รวมถึงจะหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวด้วย

สำหรับเทศกาลศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเวลา 4 เดือน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เกาะปอดะ  อ่าวไร่เลย์ หาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ มีศิลปินเข้าร่วมแสดงงานกว่า 70 คน จาก 24 ประเทศทั่วโลก อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา  และมีศ.เจียง เจฮง ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์ อย่างไรก็ตาม  วธ.มีเป้าหมายจะจัดโครงการนี้ขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อพัฒนาเทศกาลศิลปะร่วมสมัยไทยให้มีคุณภาพ เป็นแหล่งกระจายรายได้ และการสร้างงานเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับศิลปิน ชุมชน และสังคมไทยแล้ว ยังคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่สำคัญเป็นการเปิดเวทีใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศิลปินไทยสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะและพัฒนาศิลปินไทยสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพระดับสากล รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะในด้านการบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัย งานด้านภัณฑารักษ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประตูสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ และก่อให้เกิดความความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานของศิลปะ รวมทั้งการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยจะขยายไปสู่ความเป็นสากลจึงถือได้ว่า Thailand Biennale,Krabi 2018  เป็นการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติที่มีความแตกต่างและสำคัญที่สุดของประเทศไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 1. จัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยตามแนวคิดหลัก (Theme exhibition) ของศิลปินกว่า 70 คนจากทั่วโลก 2.เชิญศิลปินรุ่นใหม่จากทั่วโลก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยคณะกรรมการจากนานาชาติ จะร่วมกันคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับแนวคิดหลัก เพื่อจัดแสดงและมอบรางวัลเกียรติยศ 1 รางวัล และ3.จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ของการจัดแสดง อาทิ การเสวนาของศิลปินภัณฑารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติ และการสัมมนาเชิงวิชาการในจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่น ๆ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ รัฐบาลไทย