การประปานครหลวง ส่งมอบ “น้ำประปาปลอดภัย” ควบคุมมาตรฐานตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก (WHO)

Featured Video Play Icon

การประปานครหลวง (กปน.) ควบคุมทุกกระบวนการผลิตน้ำให้เป็นไปตามแผนน้ำประปาปลอดภัย หรือ Water Safety Plan มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบสูบส่งและสูบจ่าย ไปจนถึงบ้านของลูกค้าทุกคน เพื่อส่งมอบน้ำประปาคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล เพื่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน

ในฤดูร้อน เชื้อโรคมีโอกาสเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว การประปานครหลวง ได้มีการปรับเพิ่มปริมาณคลอรีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ “คลอรีน” มากกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อกำจัดเชื้อโรค โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีน สามารถ รองน้ำประปาใส่ภาชนะที่สะอาด เปิดฝา ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง และในช่วงหน้าแล้ง น้ำประปาอาจมีรสชาติกร่อยเป็นบางช่วงเวลา การประปานครหลวง ยืนยันว่า คุณภาพของน้ำประปายังคงสะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์แนะนำน้ำดื่มของ WHO ผู้ที่มีสุขภาพปกติ สามารถบริโภคน้ำประปาในช่วงนี้ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ การประปานครหลวง (กปน.) ยังมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาอัตโนมัติ ทั่วพื้นที่บริการ ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ การประปานครหลวง กปน. สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ real time ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ twqonline.mwa.co.th ได้  เพื่อความมั่นใจในการอุปโภค – บริโภคน้ำประปาของประชาชนทุกคน