อาชีวะสุราษฎร์ ร่วมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามภารกิจที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง รวมทั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีรายชื่อ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 200 คน