กระทรวงแรงงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านกายใจ  และสติปัญญา มีสุขภาพดีทุกช่วงวัย ว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการจัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพให้กับผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการ

การดำเนินโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ” ดังกล่าวกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต พร้อมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี และล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 ที่บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง ได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากสถานประกอบการ และสถานพยาบาลที่มาร่วมโครงการฯ โดยให้บริการการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจวัดสายตา/การได้ยิน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำ แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นอกจากสำนักงานประกันสังคมยังจัดให้มีนิทรรศการด้านสิทธิประโยชน์ ด้านสุขอนามัย สุขภาพ กายใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ” เป็นเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังดูแลแรงงานให้มีสุขภาพที่ดี และหันมาสนใจสุขภาวะของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ใช้แรงงานยังมีโอกาสในการพบสถานพยาบาลได้ภายในสถานประกอบการ  ซึ่งจะได้รับความสะดวก กระทรวงแรงงานหวังว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการจะเป็นหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงในการทำงานการเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตต่อไป

 

…………………………………….………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง