อธิบดีกสร. นำใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ ลดขยะ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาล นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลดขยะมูลฝอย รณรงค์ใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ แทนถุงพลาสติก กล่องโฟม พร้อมคัดแยกขยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 มี.ค.62 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหารและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ เพื่อลดปริมาณขยะลงและยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้แจกถุงผ้าและแก้วน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่องดใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะ ในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนถังขยะในหน่วยงานทั้งหมดให้เป็นถังแบบคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท เพื่อง่ายต่อการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้ง เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มีเป้าหมายในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการลดปริมาณการใช้โฟมภายในหน่วยงานให้เป็นศูนย์ ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกสร.จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน โดยเฉพาะการลดใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้ภาชนะโฟมทันที และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและชุมชนโดยรอบต่อไป