ข่าวดี ! รับสมัครทดสอบภาษา ไปทำงานเกาหลีใต้ 26–28 มีนาคมนี้

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีในกิจการ อุตสาหกรรมการผลิต กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้าง ผ่านการทดสอบมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานเกาหลี สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26–28 มีนาคม 2562 ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 24 เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีใน 3 ประเภทกิจการ คือ กิจการอุตสาหกรรมการผลิต กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้างสำหรับคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคที่ทางการเกาหลีกำหนด อาทิ ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค เบาหวาน ตาบอดสี สายตาสั้น เป็นต้น ไม่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายไทยหรือสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3 ใบ ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น สมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า ผู้สมัครที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี จะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และกรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบและเสนอรายชื่อให้นายจ้างคัดเลือกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน หากมีนายจ้างคัดเลือก จะได้รับยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง กรณีถูกยกเลิกสัญญาการจ้างงานซึ่งความผิดเกิดจากนายจ้าง จะนำรายชื่อเสนอให้นายจ้างคัดเลือก หากความคิดเกิดจากคนงาน จะถูกลบรายชื่อออกจากระบบ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02245-9429, 02245-1186 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน