อาชีวะสุราษฎร์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โครงการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. และกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้เกิดความตระหนักและห่วงใยในอุบัติเหตุ จากการใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท ซึ่งทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปี เป็นจำนวนมาก ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะเป็นเป้าหมายสำคัญ ในการช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ให้ส่วนรวม ร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ที่ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งได้ตรวจดูแล กำกับ และกวดขัน นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ การปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ไม่ขับรถย้อนศร ไม่แซงในที่คับขัน ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สารเสพติดขณะขับรถ ทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นตัวอย่างไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนด้วย

“การดำเนินโครงการ “รณรงค์ป้องกันและจุดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดวิทยากรมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน” นางบัญชาลักษณ์ กล่าวสรุป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 18 มีนาคม 2562