มข.เตรียมความพร้อมบุคลากรหลังวัยเกษียณ จัดให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน

ศาสตราจารย์ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และ วิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในโอกาสบรรยายในโครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 ว่า โครงการดังกล่าวจัดทำเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณ คุณธรรม และ จริยธรรม ในการปฏิบัติงานรวมถึงมีทัศนคติในการพัฒนาตนเอง การสร้างพลังบวกในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร รวมไปถึงการเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน การออมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า รวมถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีด้านจิตใจบนพื้นฐานความพอเพียงของตนเอง  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และ การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้ ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน  เพื่อต้องการให้บุคลากรคำนึงถึงแผนการจัดการการเงินของตนเอง  ควรจะต้องรวยก่อนเกษียณ ซึ่งหมายถึง หลังเกษียณไม่ควรจะเป็นหนี้ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่สังคมสูงวัย ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น การที่เกษียณแล้วยังมีหนี้สิน  มีภาระทางการเงิน จะเป็นปัญหาของชีวิต แต่หากรู้จักการวางแผนทางการเงินที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาทำงาน  จะทำให้สามารถจัดการทางการเงินได้ หลังเกษียณจะมีคุณภาพชีวิตที่

“เราต้องสร้างนิสัยการออม และเปลี่ยนแนวคิดในอดีตแต่เดิมที่มีแนวคิด รายรับ ลบ รายจ่าย เหลือเท่าไหร่แล้วจึง ออม  ให้เปลี่ยนเป็น ได้ ให้ออม10%ของรายรับ  ที่เหลือเป็นรายจ่ายที่ต้องไปใช้ในแต่ละเดือน  นอกจากนั้น จะต้องนำการออมไปขยายดอกผล เช่น การไปลงทุนในกองทุน หรือการไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่มาก หรือมากก็แล้วแต่ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นให้รายได้กับเราในอนาคต เป็นเงินออมเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพ” ศาสตราจารย์ดร. ศุภชัย กล่าวในตอนท้าย

//////////////////////////////////////////////