รมว.ทส ร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญช้างเอเชีย (Asian Elephant Specialist Group Meeting) ครั้งที่ 9

วันที่ 26 เมษายน 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญช้างเอเชีย (Asian Elephant Specialist Group Meeting) ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีฯ ตลอดจนผู้บริหารกรมอุทยานฯ เข้าร่วมงาน

การประชุม กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญช้างเอเชีย ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลของประเทศในเขตการแพร่กระจายของช้างเอเชียจาก 13 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละประเทศในการอนุรักษ์และการจัดการช้างเอเชีย การแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า การจัดทำแผนที่การกระจายของช้างเอเชีย การจัดทำการแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และจัดการช้างเอเชีย เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในประเด็นสำคัญต่างๆ อื่น อาทิเช่น การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมของช้างป่า รวมถึงการหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือและการบริหารจัดการช้างระหว่างประเทศที่เป็นเขตกระจายของช้างเอเชีย โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ช้างเอเชีย ตลอดจนนำไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและแผนการจัดการและอนุรักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อเสริมสร้างเข้มแข็งและมาตรการเชิงรุกในการอนุรักษ์ช้างเอเชียในอนาคต โดยในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นผู้แทนกรมฯ ต้อนรับและกล่าวเปิดงาน