ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ปี62

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับประธานในพิธี คณะกรรมการมูลนิธิฯ และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดลำพูน ในงาน “พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน (เทียบโอน ปวช.) ประจำปีงบประมาณ 2562” ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพจำนวนทั้งสิ้น 255 คน ที่ประสบปัญหาทางสังคม ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาได้แก่ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า, หลักสูตรอาหารและโภชนาการ, หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชี โดยมีนางสายพิณ พหลโยธิน กรรมการกิตติมาศักดิ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวโอวาทแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพู