กรมเจรจาฯ คว้า ‘รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส’ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้เป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็น 1 ใน 21 องค์กรที่ได้รับ ‘รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส’ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการจัด NACC Integrity Awards ครั้งที่ 8 ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงตรงต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รางวัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยในเวทีสากล ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็น 1 ใน 21 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจากการมุ่งมั่นดำเนินงานที่ผ่านมา “กรมฯ ได้มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตั้งอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   โดยรางวัลที่กรมฯ ได้รับครั้งนี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรกรมฯ ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินที่ ป.ป.ช. ใช้ประกอบการพิจารณาแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานและข้อร้องเรียน ยึดหลักการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ บนหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม  ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ยืนหยัดบนความถูกต้อง 3) องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในทุกระดับได้พัฒนาตนเองอย่างเนื่องผ่านหลักสูตรคุณภาพที่ได้เลือกสรรเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรกรมฯ 4) องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน โดยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (DTN Zero Corruption) เพื่อถือปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด

—————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

18 มีนาคม 2562