กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเติมเต็มข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2 -​3 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ​ นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเติมเต็มข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งหลัง)​ประจำปี พ.ศ. 2560 ถึง 2561 โดยมี นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผอ.กยผ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ต้องปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 140 คน เข้าร่วม

นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 ว่ามีความก้าวหน้าหรือความสำเร็จในแต่ละด้านและมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง การบรรลุตัวชี้วัด และเป้าหมายหลักของแผน รวมถึงความก้าวหน้าและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ สามารถ​นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อการวางนโยบายด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนได้ อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานกลางในการอำนวยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ ได้​มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน รับฟังกลุ่มเปราะบางทางสังคม นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ รับฟังกลุ่มเปราะบางด้านกระบวนการยุติธรรม นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพรับฟังกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 -​ 2561 และเติมเต็มข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป