สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย มอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผู้มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

วันที่ 9 มี.ค. 62 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย มอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผู้มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

* รางวัลชนะเลิศ ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2562 – บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

* รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นแห่งปี 2562 – บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

* รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี 2562 – บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด