อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่16มีนาคม2562นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชาและคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและการปฏิบัติราชการตามภาระกิจ ของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงรายและมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมรับฟังนโยบายรัฐบาลและได้ตรวจติดตามงานที่สำคัญ โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่การเกษตร โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวๆโดยการไถกลบตอซังพืชในพื้นที่เกษตรจำนวน3,787ไร่และส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจำนวน236ตัน ในพื้นที่18อำเภอของจังหวัดเชียงราย