ก.แรงงาน เร่งต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS เผยสัปดาห์แรก มียอดเข้าศูนย์ฯแล้ว 38,000 คน

กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าผลการจัดทำทะเบีบนประวัติแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์ OSS สัปดาห์แรกมีแรงงานต่างด้าว เข้าศูนย์ฯ ทั่วประเทศแล้ว 38,000 คน เป็นกัมพูชา 11,964 คน ลาว 1,581 คน เมียนมา 24,455 คน พร้อมย้ำแรงงานต่างด้าวเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนเข้าศูนย์ OSS

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา และอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการจัดหางานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 (สจก. 1-10) หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด (สจจ.) และยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แล้วจำนวน 38,000 คน เป็นกัมพูชา 11,964 คน ลาว 1,581 คน เมียนมา 24,455 คน คงเหลือแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการ จำนวน 441,299 คน เป็นกัมพูชา จำนวน 190,233 คน ลาว 38,604 คนเมียนมา 212,462 คน จากจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ต้องดำเนินการคือ 479,299 คน โดยในศูนย์กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ OSS กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 2. ศูนย์ OSS ฮอลแลนด์ ปาร์ค เลขที่ 10/4 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค 3. ศูนย์ OSS ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี 259 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด และ4. อาคารวิทยาลัยพยาบาล ชั้น 1 โรงพยาบาลสิรินธร เลขที่ 20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ โดยดำเนินการแล้ว 11,073 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 158,011 คน สามารถให้บริการได้ถึง 1,000 คนต่อวัน และในศูนย์ต่างจังหวัดอีกจำนวน 76 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้แน่นอน

ทั้งนี้ นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบการนัดหมายเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ตามมติ ครม. 27 มีนาคม 2561 ได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th หรือ http://express.doe.go.th/ หรือโทร. 02-248-7290 ส่วนนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มาจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ช่วงระหว่างวันที่ 5 มีนาคม-31 มีนาคม 2561 แต่ยังไม่ได้มารับใบอนุญาตทำงาน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.doe.go.th ก่อนติดต่อขอรับใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่แรงงานต่างด้าวจะนำติดตัวเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน และขอย้ำให้แรงงานต่างด้าวเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนเข้าศูนย์ OSS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 นายอนุรักษ์กล่าว