วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2562 เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมยานพาหนะ อบรมต่อยอดและการสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ดำเนินการตามภารกิจสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนรู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะให้สามารถซ่อมบำรุง พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ณ บ้านเอื้ออาทร สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ