“เกษตรฯ” หารือสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 10 ก.พ.65 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ได้รับเชิญจาก นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 Bangkok Design Week 2022 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการบอกเล่าถึงอาหารในมิติของการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายที่เชื่อมโยงกับความหลากลายทางชีวภาพของพืชผักท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ในชื่อ “ภูมิดี…อยู่ดี” นิทรรศการออกแบบไอเดีย ภายใต้โจทย์ “แพ็คลงกล่อง – ส่งไปรษณีย์ รับมือโลก ยุคที่ทุกสิ่งต้องเดลิเวอรี่ได้” โครงการพัฒนาสินค้าที่ออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล และผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบ 9 ชิ้น ที่ตอบสนองแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต

อีกทั้ง การจัดแสดงผลงาน Seatscape & Beyond by One Bangkok การออกแบบที่นั่งสาธารณะ ภายใต้โจทย์ “เราจะนั่งในที่สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด ?” รวมทั้งการจัดแสดงผลงาน CO With Garden By CEA x Kernel Design ต้นแบบพื้นที่สีเขียวในยุคโควิดที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองในยุคปัจจุบัน ซึ่งจัดอยู่ในบริเวณลานจัตุรัสด้านหน้าไปรษณีย์กลาง รวมเหล่านักสร้างสรรค์เจ้าของ Creative IP (ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์) ทั้งคาแรกเตอร์ดีไซเนอร์ แบรนด์ดีไซเนอร์ นักวาดภาพประกอบ นักวาดการ์ตูน ตลอดจนนักสร้างสรรค์ Art Toy ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย ท่าน้ำภาณุรังษี และงานออกแบบแสง The Wall 2022 by LIGHTING DESIGNERS THAILAND บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อค้นหาวิธีออกแบบแสงสว่างที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและผู้คน

โอกาสนี้ นายอลงกรณ์ได้หารือกับนายอภิสิทธิ์ถึงแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรตามนโยบายเกษตรมูลค่าสูง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเสนอต่อดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป