กรมน้ำ MOU สภาการศึกษา เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นที่ปรึกษาและเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานคณะทำงาน โดยวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อวางแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งสองหน่วยงานในการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการจัดการน้ำของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเตรียม ความพร้อมให้บุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ และเครือข่าย ทสม. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุม 76 จังหวัด เป้าหมายครั้งละ 250 คน แบ่งเป็นเขตลุ่มน้ำภาคกลาง/ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก/ภาคใต้ตอนบน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลที่คาดว่าจะได้รับเน้นการขับเคลื่อนโดยแกนนำหลัก ทสม.ประจำจังหวัด 76 จังหวัด และเครือข่าย ทสม. ที่มีความเชื่อมโยงกันในการร่วมมือกันในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อร่วมกันพัฒนารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง ดิน น้ำ และป่าไม้ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาทุกแขนง เข้ามาขับเคลื่อนภายใต้พระราชปณิธาณ “สืบสาน รักษา ต่อยอด