กรมหม่อนไหมจัดประชุมหารือแนวทางการเลี้ยงไหมเพื่อการบริโภค

นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางและแผนการเลี้ยงไหมเพื่อการบริโภค ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายสุเทพ ขวัญเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ นางสุธิรา พลเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย สมข.1 เจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม รวมทั้งผู้ประกอบการ บริษัท กันธมาลา โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ

การประชุมดังกล่าว ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหนอนไหมมาพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงราย และพิจารณาแนวทางการดำเนินการร่วมระหว่างกรมหม่อนไหมและบริษัท กันธมาลา โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด บริษัทคูโคนิก จำกัด บริษัทล้านฟาร์มฮัก จำกัด และ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด พร้อมทั้ง รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ภาควิชาภีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการด้านไหมอีรี่เพื่อการบริโภคต่อไป