รมว.พม.เยือนญี่ปุ่น หารือเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับหญิงไทยในกรุงโตเกียว

ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)​ และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.)​ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พม. ได้ประชุมร่วมกับนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับหญิงไทยในกรุงโตเกียว จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือกับคณะอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan – TNJ) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการประสานส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ อุปสรรคปัญหา รวมทั้งหาแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลช่วยเหลือหญิงไทยในกรุงโตเกียว อาทิ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหญิงไทยในญี่ปุ่นให้มีความเข้มแข็ง การให้ความรู้แก่หญิงไทยก่อน ระหว่าง และหลังเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม และกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป