การบินไทยจัด TGHackathon : Design Your Own Future ส่งเสริมศักยภาพพนักงานและระดมสมองร่วมกัน เพื่อก้าวสู่อนาคต

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการบนเครื่องบิน จัดโครงการแข่งขันระดมสมองของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Cabin crew career path) หรือ TGHackathon : Design Your Own Future ซึ่งแนวทางหรือนวัตกรรมทางความคิดที่ได้จากการแข่งขัน จะนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทยฯ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมด้วย นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย สุวรรณภูมิ

HACKATHON เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ในการระดมสมอง รวบรวมความคิด ดึงทักษะและศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ด้วยการสร้างเวทีให้พนักงาน รวมกลุ่มออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทำให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหา และทำให้เกิด “THINK Tank” หรือแหล่งรวมความคิดริเริ่ม ที่พร้อมระดมความคิดในทุกโจทย์ที่บริษัทฯ มอบให้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการบนเครื่องบินที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าอีกด้วย

ทั้งนี้ TGHackathon : Design Your Own Future จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

……………