ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การจัดกิจกรรม “Good Morning Governor”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การจัดกิจกรรม “Good Morning Governor” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร

3. หน่วยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร

4. หน่วยสันติบาลจังหวัดพิจิตร

โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการ รับประทานอาหารเช้าและดื่มกาแฟร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ส่วนราชการ รวมไปถึงที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน