“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค  สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 13 มี.ค. 62  มีผู้ป่วยแล้ว 22,037 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 25-34 ปี และอายุมากกว่า 65 ปี ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ   จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในปี 2562 นี้ มีรายงานเหตุการณ์พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 15 เหตุการณ์ พบมากสุดในโรงเรียน 7 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นสถานที่ราชการ 2 เหตุการณ์  อาหารสงสัยที่เป็นสาเหตุ ส่วนใหญ่มาจากข้าวมันไก่ ข้าวผัด อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิ และน้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงอากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดหรือเน่าเสียได้ง่าย  อาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ปวดศีรษะ คอแห้ง กระหายน้ำ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆ ผู้ป่วยอาจช๊อคหมดสติได้  สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่ โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ และถ้าหากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่าในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่รับประทานอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อน-หลังการเตรียมอาหาร และหลังขับถ่าย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค