‘รมช.มนัญญา’ ติวเข้มสหกรณ์จังหวัด เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ระดับพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและเกษตรกร

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” และมอบนโยบายให้กับสหกรณ์จังหวัด โดยมี นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ทั้ง 33 จังหวัด ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในพื้นที่ นำนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรถือเป็นองค์กรหลักของภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ และเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

“สหกรณ์ทุกท่านต้องช่วยกันผลักดันและดำเนินโครงการสำคัญให้สำเร็จผล เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถมีส่วนช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายการตลาดนำการผลิต เป็นต้น สหกรณ์จังหวัดต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ศึกษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่าเกรงใจในสิ่งที่ผิด ให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ดูแลสหกรณ์ไม่ให้มีโอกาสล้มเหลวในการดําเนินกิจการ ตนในฐานะ รมช.เกษตรฯ พร้อมที่จะเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือ” รมช.มนัญญา กล่าว

สำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ และเกิดความพร้อมสำหรับการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์จังหวัดจาก 33 จังหวัด ประกอบด้วย ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง กระบี่ ตรัง จันทบุรี ยโสธร อำนาจเจริญ ลำปาง พิจิตร นครสวรรค์ สุพรรณบุรี นราธิวาส ระยอง กาฬสินธุ์ แพร่ พะเยา ตาก พิษณุโลก นครพนม สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม ระนอง พังงา สตูล ภูเก็ต ยะลา ตราด บึงกาฬ มุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยความคาดหวังว่าสหกรณ์จังหวัดที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะกลับไปปฏิบัติงานด้วยความพร้อมในการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ และผลักดันให้สหกรณ์ในความรับผิดชอบมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้.