สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เอาใจวัยรุ่น เปิดตัวไลน์ “Teen Club คลับวัยทีน ที่เดียวจบครบทุกเรื่อง”

​กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว Line Official Teen Club คลับวัยทีน ที่เดียวจบครบทุกเรื่อง ขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น หวังเป็นคลังข้อมูลสำหรับวัยรุ่นใช้ปรึกษาปัญหาหรือรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในการแถลงข่าวและเปิดตัว Line Official Teen club ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวเนชัน กรุงเทพมหานคร ว่า จากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้มีการบูรณาการ Line Official Teen Club ในการสร้างความรอบรู้ ดูแล ช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อให้วัยรุ่นได้รับบริการที่เหมาะสมด้านการศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการสังคม โดยหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อร่วมกันผลักดันและขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น และเยาวชนอย่างทั่วถึง คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 พบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรจำนวน 57,857 คน โดยเฉลี่ยคลอดวันละ 159 คน ซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในหลายมิติ เช่น ด้านสภาพสังคม ด้านพัฒนาการทางร่างกายที่เข้าสู่วัยรุ่นที่เร็วขึ้น การขาดความรู้ในเรื่องเพศวิถีศึกษา รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ตลอดจนการมีทัศนคติในเชิงลบที่สังคมไทยมีต่อเรื่องเพศวิถีศึกษา

“ทั้งนี้ ในปี 2565 Line Official Teen club จะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่นำไปสู่ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น และยังเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของวัยรุ่นอย่างเป็นส่วนตัว” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า Line Official Teen Club จะช่วยป้องกันปัญหาให้แก่วัยรุ่นได้ ดังนี้

1) กรณีวัยรุ่นที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จะเป็นคลังความรู้และแหล่งให้คำปรึกษา ด้านเพศวิถีศึกษา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงเวลา
ที่เหมาะสม อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม และการทำแท้งไม่ปลอดภัย

2) กรณีวัยรุ่นกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ จะเป็นคลังความรู้ แหล่งให้คำปรึกษา และเป็นจุดเชื่อมต่อวัยรุ่นให้สามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในเรื่องการคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัว

3) กรณีวัยรุ่นกลุ่มที่มีปัญหาตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ จะเป็นคลังความรู้ แหล่งให้คำปรึกษา และเป็นจุดเชื่อมต่อวัยรุ่นให้สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และลดปัญหาอัตราตายในมารดาจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยได้ สำหรับช่องทางการใช้งาน สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกนผ่าน QR Code , Add Line ID: @teen_club หรือลิงก์ http://line.me/R/ti/p/@teen_club QR Code Line Official Teen Club กรมอนามัย/ 9 กุมภาพันธ์ 2565