วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน : สร้างความเชื่อมั่นครัวไทย ลดใช้สารเคมี สู่ครัวโลก

ในทุกๆ ปี กรมพัฒนาที่ดินจัดให้หมอดินอาสาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และต่อยอดความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการอบรมหมอดินอาสา เพื่อปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานเชิงรุก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อภาคการผลิต และการนำดิจิทัล เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริการเกษตรกร จนเกิดการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสากลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านการจัดการดิน ที่ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ และการจัดการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยมีหมอดินอาสาเป็นประธานกลุ่ม ซึ่งในปี 2565 มีเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งเข้าร่วมโครงการจำนวน 6,000 กลุ่ม เกษตรกร 74,889 ราย โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนความรู้เรื่องการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น ตลอดจนการสาธิตวิธีการผลิตและการนำไปใช้อย่างถูกต้อง จากผลการดำเนินงานของปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้สารอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร จำนวน 1,486,429 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินดังกล่าวนี้ สมควรที่จะขยายโครงการในปีต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย