ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางนนทบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ ๖๒ (๑/๒๕๖๒)

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคเช้า) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ ๖๒ (๑/๒๕๖๒) จำนวน ๒๑๔ คน โดยมี นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยาผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท โดยมีความว่า “…ขอให้ผู้รับการฝึกอบรมทุกคน มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี นำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และอย่าลืมแบ่งปันความรู้ความสามารถที่มีคืนให้กลับสู่สังคม…”

การนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางอารมย์ พรหมสามพราน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี นางอภิสรา สุตานนท์ ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีและคณะ เจ้าของและผู้แทนสถานประกอบการภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ร้านสบายแฮร์ ร้าน SK บิ้วตี้ ร้าน พัลลี่ บิวตี้ ซาลอน ซาลอน ร้าน By hair ซาลอน ร้าย Divana ร้าน We Phoenix ร้าน KIRITARA SPA&MASSAGE ร้าน ชบาฉาย สปา และ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการประชาสัมพันธ์จัดหางานให้กับผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ ๖๒ (๑/๒๕๖๒) ได้รับทราบถึงแนวทางในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ เรื่องช่องทางในการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย นางอภิสรา สุตานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เรื่องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง เรื่องกองทุนประกันสังคมและการขอรับสิทธิประโยชน์ชราภาพ โดย นายกมลพันธ์ พลจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี พร้อมนำรถโมบายของสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมให้บริการยื่นเอกสารและชำระเงินสมทบ การประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของสถานประกอบการภาคีเครือข่าย และมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการมีชีวิตกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรนวดแผนไทยด้วย.