รมว.สุชาติ’ ห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบ ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นที่ให้กำลังใจถึงบ้านที่นครปฐม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ่ายการเมือง) โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับพร้อมร่วมลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจและมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนตลอดชีพให้แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ราย ดังนี้

รายแรก นางสาวธนพร จุ้มอังวะ อายุ 44 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทุพพลภาพเลือดออกในสมองซีกขวา ผ่าตัด แขน-ขาซักซ้ายอ่อนแรง เดินได้ในระยะสั้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง โดยสำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ได้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จำนวน 257,976.81 บาท แบ่งเป็น เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทุพพลภาพ และรับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนรายเดือนตลอดชีพ ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จำนวน 2,400 บาทต่อเดือน พร้อมค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ จำนวน 500 บาทต่อเดือน ณ บ้านของผู้ประกันตน ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รายที่สอง นางปราณี ภาคภูมิ อายุ 63 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทุพพลภาพเจ็บป่วยจากเส้นเลือดในสมองตีบ แขน-ขาซ้ายอ่อนแรง พูดได้ไม่ชัด เดินได้แต่ช้า ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน มีอาการซึมและเครียด ทั้งนี้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จำนวน 658,107.47 บาท แบ่งเป็น เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทุพพลภาพ และรับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนรายเดือนตลอดชีพ ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จำนวน 2,400 บาทต่อเดือน พร้อมค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ จำนวน 500 บาทต่อเดือน ณ บ้านของผู้ประกันตน ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอกประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงในลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่มีความไม่ปลอดภัยหรือประสบอันตรายเกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุก ๆ ด้าน โดยในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันและท่านโฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ่ายการเมือง) พร้อมคณะลงพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม เยี่ยมผู้ประกันตนที่ประสบเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้รู้สึกถึงอบอุ่นจากการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาล การมีสวัสดิการที่ดีจากประกันสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด.