วว./พันธมิตร คว้า 2 รางวัล WAITRO Innovation Award 2021 เวทีส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและองค์กรวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และพันธมิตรได้รับ  2  รางวัล  WAITRO  Innovation  Award  2021  เวทีประกวดไอเดียนวัตกรรม ภายใต้ธีม  Food Security and Sustainable   Agriculture  ได้รับเงินรางวัลจำนวน   25,000  USD ต่อ 1 โครงการ  เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จัดการประกวดโดย WAITRO  (The World  Association  of  Industrial  and  Technological  Research  Organizations) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร  โดยได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งจาก  UNDP, UNESCO, UNIDO และ  ECOSOC  มีภารกิจสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและองค์กรด้านวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 100 หน่วยงาน จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  การได้รับรางวัลดังกล่าวของ วว. เป็นผลสำเร็จจากการนำเสนอโครงการวิจัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานสมาชิกใน WAITRO  จำนวน  2  โครงการ  ได้แก่

1.โครงการแหล่งอาหารจากแมลงเพื่อเสริมการขาดสารอาหารในพื้นที่เปราะบาง  (SMARTinFOOD  :  Insect-based   Food  Sources  to  Supplement  Nutrient  Deficiencies  in  Vulnerable  Areas)  โดยดำเนินโครงการร่วมกับสมาชิกจาก  4  หน่วยงาน  ได้แก่

1)  LEITAT ประเทศสเปน

2) วว. ประเทศไทย

3) FIIRO ประเทศไนจีเรีย

4.) CSIR ประเทศแอฟริกาใต้

2.โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้หัวใต้ดินของบุกคนโท  (Strengthening  Food  Sustainability  in  Southeast  Asia  by  Utilization  of  Local Tuber of  Amorphophallu  smuelleri  Blume) ดำเนินโครงการร่วมกับสมาชิกจาก BRIN ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ วว. และพันธมิตรที่ร่วมรับรางวัลจะดำเนินโครงการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้

“…รางวัล  WAITRO  Innovation  Award  2021  ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับ วว.  นับเป็นการได้ทุนจากต่างประเทศ เป็นรางวัลจากการทำงานกับคู่ความร่วมมือที่เท่าเทียมกัน  ขอชื่นชมกับความสำเร็จในขั้นต้นของทีมนักวิจัยที่กล้าออกไปร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างประเทศระดับนานาชาติ  อีกทั้งยังได้นำองค์ความรู้ของประเทศไทยต่อยอดสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานวิจัยระดับโลก  นับเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศด้วยผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นรูปธรรม…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นายสายันต์   ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า  รางวัลนวัตกรรม  WAITRO  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดใหม่และส่งเสริมทีมใหม่ๆ ในประเทศสมาชิก WAITRO เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยการดำเนินงานมอบรางวัลในปี 2021 มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน  สนับสนุนแนวคิดโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอาหารแปลกใหม่ทั้งทางทะเลและบนบก เช่น สาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แมลง หรือการเกษตรรูปแบบใหม่ ที่ไม่ไวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือกใหม่ และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในข้อ 2  ว่าด้วยการขจัดความหิวโหย : Zero Hunger

ทั้งนี้ วว. เป็นสมาชิกของ  WAITRO  มาตั้งแต่ปี 1985  โดยได้ร่วมกิจกรรมกับ WAITRO ด้วยดีเสมอมา ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา การประชุมวิชาการ  การฝึกอบรม  ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและการดำเนินงานต่างๆ กับ WAITRO ช่วยเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรในองค์กรของ วว. เป็นอย่างดี อีกทั้ง วว. ได้รับเลือกเป็นหน่วยงาน WAITRO  Regional Focal Point (RFP) Asia and the Pacific ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างสำนักเลขาธิการ WAITRO กับหน่วยงานสมาชิกในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นเครือข่ายองค์กรวิจัยระดับนานาชาติของสมาชิก WAITRO อย่างต่อเนื่อง