กรม สบส. เผยผลการรับรู้ COVID Free Setting การใช้ขนส่งสาธารณะ และการใช้บริการร้านอาหาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพ ประเด็นการรับรู้ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ และการใช้บริการร้านอาหาร พบประชาชนรับรู้ไม่ถูกต้องสูงสุด ในประเด็น ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ATK ทุก 7 วัน และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะรับประทานอาหารต้องห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ย้ำปฏิบัติ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันยังทรงตัว มาตรการที่ผู้ประกอบการและประชาชนต้องรับทราบ คือ การปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้มีแนวโน้มลดลง ซึ่งจากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ และการใช้บริการร้านอาหาร ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 10 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพมีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 400 คน พบว่ามี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนผู้ตอบแบบเฝ้าระวัง ยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้อง ในมาตรการการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้

1. ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ATK ทุก 7 วัน

2. รถโดยสารระยะไกลควรแวะพักระหว่างทางทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ

3. ขนส่งสาธารณะต้องงดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

สำหรับกรณีการใช้บริการร้านอาหาร มี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนผู้ตอบแบบเฝ้าระวัง ยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้อง ดังนี้

1. การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะรับประทานอาหารต้องห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร

2. จำกัดระยะเวลารับประทานอาหารไม่เกิน 1 ชั่วโมง

3. งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งประเด็นดังกล่าว เป็นประเด็นที่ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามรับรู้ไม่ถูกต้อง จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร และประชาชนใส่ใจในมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะสามารถสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดทาง มีการพักรถเพื่อระบายอากาศ และประชาชนควรตรวจ ATK ก่อนเดินทางในการเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศที่นานเกิน 4 ชั่วโมง สำหรับประเด็นการให้บริการร้านอาหาร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหาร และจัดโต๊ะรับประทานอาหารให้ห่างกัน 1 – 2 เมตร เนื่องจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในบ้านและที่ทำงาน ซึ่งผู้ติดเชื้ออาจได้รับเชื้อมาจากสถานที่ระบาดและแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ ตัวได้ อาวุธที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโควิด 19 คือ การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ ข้างนอก และตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 และไม่ไปสถานที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการติดโควิด 19