พช.นนทบุรี จัดประชุมเสริมแกร่งทีมงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน สู่เป้าหมายสร้างชุมชนให้อยู่ดีมีสุข

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า งานพัฒนาชุมชนถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดี และพึ่งพาตนเองได้ เนื่องด้วยบริบทของจังหวัดนนทบุรี สภาพสังคมเป็นลักษณะของชุมชนเมือง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โอกาสนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มที่

จากนั้น นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงานของทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยภารกิจของผู้ตรวจราชการ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาหาแนวทางการดำเนินงาน ร่วมติดตาม และมุ่งผลักดันการดำเนินงานภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสุดท้ายได้แนะนำบันไดสู่ความสำเร็จ “คิดให้เป็น เน้นให้ชัด ปฏิบัติให้ได้” โดยให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การดำเนินงานภารกิจที่ได้รับผิดชอบ พร้อมจัดกระบวนการคิดให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นผลสำเร็จ

จากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทั้งรายทีม และรายบุคคล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายในประชุมครั้งนี้ นอกจากการชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดแล้ว สำนักงารพัฒนาขุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ดังนี้ การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ลายขอพระราชทาน รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แอพลิเคชัน “Click ชุมชน” , “CDD eis พกพา” กิจกรรมรวมพลังเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน “งดรับ งดให้” การร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และการสื่อสารแผนปฏิบัติการในการดำเนินการในเรื่องความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

สุดท้าย ยังได้เพิ่มองค์ความรู้จากวิทยากร จากกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูล BPM หรือผลการดำเนินโครงการให้กับเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้มีแนวทางการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…