สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร. จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยได้แจ้งการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปยอดนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (n-net) ภาคเรียนที่ 2/2564สรุปยอดการฉีดวัคซีน โควิด 19 ของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ และวาระอื่นๆ โดยมี ผู้บริการ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 16 แห่ง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน โปรแกรม microsoft team