พมจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ทต.ตลาดเกรียบ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ เพื่อเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือ

พมจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ทต.ตลาดเกรียบ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ เพื่อเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคม เป็นแห่งที่สอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center) ณ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ หน่วยงานเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center) ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และเป็นศูนย์ในการส่งเสริมและพัฒนา ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันกับสถานการณ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง

สำหรับเทศบาลตลาดเกรียบ มีประชากร จำนวน 2,764 คน แบ่งเป็น เด็กอายุ 0-18 ปี จำนวน 195 คน เยาวชน (อายุ 18-24 ปี) จำนวน 219 คน วัยแรงงาน (อายุ 25-59 ปี) จำนวน 1,434 คน คนพิการ จำนวน 88 คน และผู้สูงอายุที่มีความพิการ จำนวน 41 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 807 ครัวเรือน และมีครอบครัวเปราะบางจำนวน 48 ครัวเรือน

ข่าว : ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/