พัฒนาแรงงานนนท์ อบรมช่างจัดสวน เพิ่มทักษะใหม่ในการประกอบอาชีพ

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างจัดสวน ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 21 คน เพื่อสร้างบุคลากรด้านการจัดสวน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการออกแบบจัดสวน การเลือกพรรณไม้ การประเมินราคา การบำรุงรักษาสวนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพจัดสวนได้

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามนนทบุรี ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATK แก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งแก่ผู้เข้ารับการอบรม