ธ.ก.ส. จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา “ฟาร์มสุกรแนวใหม่สู้ภัย ASF”

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การจัดการฟาร์มสุกรแนวใหม่สู้ภัย ASF” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

งานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรขุนและแม่พันธุ์ ฟาร์มมาตรฐาน ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกร เพิ่มคุณภาพและลดความเสี่ยงในการเลี้ยงสุกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) ให้แก่ Smart Farmer ผู้ประกอบการ SME เกษตรกรลูกค้าผู้เลี้ยงสุกรขุนและแม่พันธุ์ รวมถึงพนักงาน ธ.ก.ส. กว่า 350 ราย นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page: KURDI NEWS และ Facebook page: BAAC SME & Startup

สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งทาง ธ.ก.ส. และมก. มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโมเดล BCG Economy ด้วยการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายให้กับภาคเกษตรไทย สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ห้องสัมมนาเธียร์เตอร์ ชั้น 11 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565