📌อธิบดี วศ. นำทีมลงพื้นที่เชิงรุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับหน่วยตรวจสอบและรับรองในพื้นที่ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี และรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ประธานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือ ให้การต้อนรับ

การหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเฉพาะทางในท้องถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)

นอกจากนี้ผู้บริหาร วศ. พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และรศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและแปลงปลูกกัญชาของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ วศ. ได้หารือเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสมุนไพรในภาคเหนือ เช่น การทำ PT การทำ comparison ซึ่งหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โทร 0 2201 7445 หรือ 0 2201 7439