กรมพัฒน์ฯยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล หนุนผู้ประกอบการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาสร้างความรู้มาตรฐาน ISO 9001 ยุค New Normal เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อให้ธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับสู่สากล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า โลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยจำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการสร้างศักยภาพและโอกาสทางการค้าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประมวลผล วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมยกระดับการบริการอย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล กรมฯ จึงจัดโครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล โดยกำหนดแนวทางการส่งเสริมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเพื่อสร้างความรู้มาตรฐาน ISO 9001 ยุค New Normal จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง และครั้งที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา (เลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 ครั้ง)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาให้มีระบบ และได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึกอบรมข้อกำหนด ISO 9001 (วันที่ 9 มีนาคม 2565) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การให้คำปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 ณ สถานประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง และการตรวจประเมินและมอบใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน ISO 9001 โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 แม้เป็นช่วงเวลาที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรค แต่หากองค์กรมีการปรับตัวอย่างเท่าทัน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ด้วยการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า ธุรกิจจะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคในครั้งนี้และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน มีธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 678 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5955 ,e-Mail : logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ฉบับที่ 15 / 8 กุมภาพันธ์ 2565