ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, นางอาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณา แผนการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งประกวดรางวัลกับหน่วยงานภายนอก และพิจารณามอบรางวัลให้กับหน่วยงานภายใน รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมการพิจารณา ๑๑ ผลงาน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting